fbpx

Klauzula informacyjna RODO

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO, informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
  VSolar Sp. z o.o., z siedzibą przy ul.: Traktatowej 1/46, 54-425 Wroclaw. Na podstawie obowiązujących przepisów, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się:
  • poczty elektronicznej: info@vsolar.pl;
  • poczty tradycyjnej: VSolar Sp. z o.o., ul.: Traktatowa 1/46, 54-425 Wrocław;
  • telefonu: +48 880 05 04 04.
 2. Dane osobowe pozyskane w związku z wyrażeniem przez Panią/Panem zgody na przedstawienie oferty i będą przetwarzane w następujących celach:
  • związanych z realizacją podpisanej przez Panią/Panem zgody,
  • związanych z realizacją podpisanej przez Panią/Pana umowy,
  • udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma, pytania i wnioski oraz skargi,
 3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest:
  • niezbędność do przedstawienia oferty lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed potwierdzeniem zgody (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  • niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji przedstawienia oferty.
 5. Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:
  • podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie oraz
  • organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.
 6. Pani/Pana dane nie będą przekazane do osób trzecich.
 7. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:
  • czasu obowiązywania zgody,
  • przepisy prawa, które mogą nas obligować do przetwarzania danych przez określny czas,
  • okres, który jest niezbędny do obrony naszych interesów.
 8. Ponadto, informujemy, że ma Pani/Pan prawo do:
  • dostępu do swoich danych osobowych,
  • żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
  • żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
  • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu czy też na potrzeby marketingu bezpośredniego,
  • przenoszenia swoich danych osobowych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny bądź adres e-mailowy.
 10. Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Jeżeli zgoda wyrażana jest elektronicznie, system informatyczny powinien przechowywać informacje na temat wyrażenia zgody.